Word Wow Big City: Help a Worm 1.5.295 بازی شهر بزرگ کلمه ها:به کرم کمک کنید اندروید

به گزارش روشن تاب

Word Wow Big City: Help a Worm
کرم برای یک ماجراجویی دیگربازگشته است و اکنون مسابقه در شهر برگزار می شود.
مهارت کلمه سازی خود را به چالش بکشید و به کرم کمک کنید تا از ارتفاعات ساختمان ها پایین بیاید.قبل از اینکه زمان تمام شود راه خود را به پایین بیابید.

نوشته Word Wow Big City: Help a Worm 1.5.295 بازی شهر بزرگ کلمه ها:به کرم کمک کنید اندروید اولین بار در اندرویدکده پدیدار شد.