بوفون: به یک شرط ممکن است در پایان فصل جایم را به شزنی ندهم!

به گزارش روشن تاب
سنگربان یوونتوس از تصمیم خود برای آویزان کردن دستکش‌هایش در پایان فصل خبر داد و البته گفت در یک صورت ممکن است این اتفاق رخ ندهد.