ایرلاین پیام البرز با مشارکت بخش خصوصی احیا می شود

به گزارش روشن تاب

کرج-ایرنا-مدیرکل عملیات فرودگاهی شرکت خدمات هوایی پیام استان البرزاز راه اندازی دوباره ایرلاین پیام با استفاده بهینه و حداکثری از تجهیزات و زیرساخت های موجود و مشارکت بخش خصوصی خبر داد.