هیچ سکانسی در «موریانه» دوبار تکرار نشده است

به گزارش روشن تاب
مدتها این ایده در سرم بود که چگونه می شود،فیلمی سینمایی ساخت که از مراحل سخت و دست و پا گیر تولید و پیش تولید فرار کرد.


]]>