«مدیر خدمات ویژه» خدمتی نو در راستای تکریم مشتریان بانک ملی ایران

به گزارش روشن تاب

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران خدمت جدید این بانک با عنوان «مدیر خدمات ویژه» را گامی مهم در راستای تکریم مشتریان خواند.