خطر حذف باغ جهانی ارم ار بسته سفر

به گزارش روشن تاب

حاجيه جعفرزاده:  باغ جهاني ارم در آستانه حذف از فهرست بازديد گردشگران! اين هشدار و تاكيد تني چند از فعالين حوزه گردشگري و ميراث فرهنگي فارس است. …