رنگ کردن مو برای چه کسانی ضرر بیش تری دارد؟

به گزارش روشن تاب
بسیاری از بیماریها باعث ضعیف شدن مو میشوند. دکترها به این قبیل افراد توصیه میکنند که کسانی که بیمار هستند با موهای خود زیاد کلنجار نروند چون باعث ضعیف تر شدن موها میشود و ضعیف بودن سیستم ایمنی را موجب میشود.


]]>