تصاویر:این مدل 21 ساله زن و خانه هشت میلیون دلاری اش

به گزارش روشن تاب

هستی حقیقی خریدن خانه ای بزرگ و رویایی در سنین کم برای خیلی ها یک آرزو است اما عده ای انگشت شمار هم در سن 20 سالگی به تمام چیزهایی که ممکن است در 60 سالگی برسند،دست می یابند. …