بیاینه اقلیم کردستان برای تعلیق نتایج همه پرسی

به گزارش روشن تاب

دولت محلی اقلیم کردستان عراق بامداد چهارشنبه به وقت تهران، دربیانیه ای رسمی، تعلیق همه پرسی و پایان درگیری نظامی با دولت مرکزی عراق را پیشنهاد کرد . …