نظر قطعی شورای نگهبان درباره منتخب زرتشتی شورای شهر یزد

به گزارش روشن تاب
عضو فقهای شورای نگهبان اعلام کرد که اعضای فقهای این شورا بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند.