تصاویر:اجاره جت تنها برای ثبت عکس اینستاگرامی!

به گزارش روشن تاب

هستی حقیقی ثبت عکس داخل یک جت شخصی تقریبا فقط برای افراد ثروتمند امکانپذیر است اما خیلی ها هم آرزو دارند حداقل یک بار این تجربه را داشته باشند!