سرمربی آینده استقلال ژست گرفتن را دوست ندارد!

به گزارش روشن تاب
مهدی پاشازاده در کنفرانس قبل از بازی گفته بود که «من اهل ادا درآوردن نیستم» و حرف‌های درستی درباره احوالپرسی‌های مربیان قبل از شروع بازیها مطرح کرده بود لازم است چیزی را درباره رفتارهای مهدی در بازی با استقلال خاطر نشان کرد.