طرح جدید سنا محدودیت‌های شدیدی را بر برجام اعمال خواهد کرد

به گزارش روشن تاب
خبرگزاری رویترز گزارش داد که طرح جدید سنا علیه ایران محدودیتهای شدید از جمله بازرسی از هر مکان را بر برجام اعمال خواهد کرد.