تصاویر: بفرمایید اسپاگتی حشره!

به گزارش روشن تاب

اگر تا دیروز نگران پروتئین در خوردن اسپاگتیتان بودید ، فرانسوی ها این نگرانی را حل کردند و اسپاگتی حشره ای تولید کرده اند. به گزارش …