داعش 3 خانواده سوری را زنده زنده سوزاند

به گزارش روشن تاب
به دنبال سرپیچی سه خانواده سوری از دستور داعش اعضای این گروه آنها را در یک خانه جمع کرده و آنها را زنده زنده سوزاندند.