احمدرضا درویش: رسول ملاقلی‌پور انسانی معترض و متعهد بود

احمدرضا درویش گفت: رسول ملاقلی پور انسانی معترض دغدغه مند و متعهد بود که اعتراض‌ش به مولفه‌هایی وارد می‌شود که شخصیت ش با آن‌ها شکل گرفته بود.
آفتاب