15 تیرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار

به گزارش روشن تاب
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار تا 15 تیرماه 96 است