​قصه‌های کهن کلیله و دمنه و مرزبان نامه به دست نوجوانان رسید

کتاب «قصه‌های کهن کلیله و دمنه و مرزبان نامه» به قلم خدیجه تارقلی‌زاده و نازی تارقلی‌زاده از سوی انتشارات تیموری منتشر شد.
Vista News Hub