کیفیت هوای تهران ناسالم است

به گزارش روشن تاب
معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص عددی 99 در آستانه شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.