کسی رو پیدا کن که میدونه تو بی عیب و نقص نیستی ، اما طوری باهات رفتار میکنه که انگار کامل و بی عیبی …!

به گزارش روشن تاب

افزوده شده به آلبوم سایر

کسی رو پیدا کن که میدونه تو بی عیب و نقص نیستی ، اما طوری باهات رفتار میکنه که انگار کامل و بی عیبی …!