کتاب «جامعه‌شناسی خشونت و قساوت سازمان یافته» روی میز منتقدان

به گزارش روشن تاب
نشست نقد و بررسی کتاب «جامعه‌شناسی خشونت و قساوت سازمان یافته» یکشنبه 25 تیرماه برگزار می‌شود.