کاهش سن اعتیاد بانوان

به گزارش روشن تاب
درسال های گذشته به طور میانگین 9 تا 10 درصد جمعیت معتاد کشور را بانوان با گروه سنی بالای 30 سال تشکیل می دادند اما این رقم اکنون به 12 تا 13 درصد با میانگین سنی 23 تا 24 سال افزایش یافته است