چند راز برای پسردار شدن

به گزارش روشن تاب
قوی بودن نطفه مرد و همچنین تعداد اسپرم در پسر دار شدن بسیار حایز اهمیت هستند.http://niniban.com/files/fa/news/1394/12/26/104175_833.jpg