چطور می‌شود مشکل چک‌های برگشتی را حل و فصل کرد؟

به گزارش روشن تاب
چک‌های برگشتی، عارضه‌ای بسیار اثرگذار بر روند تجاری فعلی در بازار شده است. با این چک‌ها می‌توان چه کرد؟