پیروزی قطعی ایران در دادگاه فوتبالی با عربستان؟

به گزارش روشن تاب

رییس فدراسیون فوتبال شک ندارد که در دادگاه مقابل سعودی ها، این فدراسیون ایران است که پیروز می شود.