پایانی بر موسسات مالی غیرمجاز؛ مصوبه مهم شورای پول و اعتبار

به گزارش روشن تاب
در ویرایش جدید «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار» تأسیس شرکت‌های تعاونی اعتبار صرفاً در قالب شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری پیش‌بینی شده است.