وضعیت بغرنج کیمیا دربیمارستان/مدال به چه قیمتی؟

به گزارش روشن تاب
علیزاده با وجود مصدومیت و شرایط جسمانی نامناسب با غیرتی مثالزدنی رقبا را یکی بعد از دیگری شکست داد و به فینال رسید. در این مرحله هم رسیدن به طلا دور از دسترس نبود. ولی سرگیجه ها امان او را بریده بود!http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1396/4/18/745742_561.jpg