واکنش قاسمی به بیانیه نمایندگان پارلمان اروپا درباره وضعیت حقوق بشری در ایران

قاسمی در واکنش به بیانیه تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا گفت: چنین ادعاهای نادرست که مبتنی بر فریبکاری و فرضیات ناصحیح است را فاقد اعتبار و ارزش می‌دانیم.
صد خبر