هشت علامت پیشگویی کننده جنسیت جنین شما

به گزارش روشن تاب
فکر اینکه جنینی که در شکم شماست دختر است یا پسر ذهن شما را تا رسیدن به ماه سوم و چهارم و انجام سونوگرافی درگیر می کند.http://niniban.com/files/fa/news/1394/12/26/104190_528.jpg