هر شب‌شما و تخت خوابتان ۸۵۸،۲۴۰ کیلومتر به دور خورشید و ۶،۲۵۶،۰۰۰ کیلومتر به دور مرکز کهکشان راه شیری‌سفر میکنید!

به گزارش روشن تاب

افزوده شده به آلبوم سایر

هر شب‌شما و تخت خوابتان ۸۵۸،۲۴۰ کیلومتر به دور خورشید و ۶،۲۵۶،۰۰۰ کیلومتر به دور مرکز کهکشان راه شیری‌سفر میکنید!