نکاتی فوق العاده در اثربخشی سخن بر دیگران

به گزارش روشن تاب
افراد هنگام صحبت کردن با یکدیگر سعی می‌کنند تا بر مخاطب خود اثرگذار باشند و در این راستا باید بدانند که چه سخنی را چگونه و در چه موقعیتی بیان کنند.