نعمت زاده قیمت 120 میلیونی 2008 را تایید نکرد

وزیر صنعت بدون اشاره به قیمت نهایی پژو 2008 گفت: مبلغ پیش پرداخت 60 میلیون تومانی به منزله دریافت 50 درصد قیمت نهایی نیست.


خبرفارسی | اقتصادی