نجات جان بیماران با استفاده از پهپاد

به گزارش روشن تاب
براساس آمارها، فقط 10 درصد از کسانی که در خارج از محیط بیمارستان دچار ایست قلبی می‌شوند، زنده می‌مانند.چرا؟