ناتوانی رسانه ها در مهار حملات ترامپ

به گزارش روشن تاب
رسانه ها برای دفاع از خود می بایست قضیه رو چنین باز کنند که حمله به رسانه ها برای جامعه و افکار عمومی بد است. موضوع رفتار دون رئیس جمهور وی با رسانه ها نیست، اساسا هر کس که وارد حرفه ژورنالیسم شده تا با…