موبایل هوشمند عامل "کندذهنی"

تحقیقات جدید نشان می‌دهد جدایی از گوشی‌های هوشمند با افزایش توجه پایدار و عملکرد بهتر در ظرفیت شناختی مغز همراه خواهد بود.
تحلیل ایران : سایت اصلی – جمعه ۰۹ تیر ۱۳۹۶