معبد پارتنون که با کتاب ساخته شده است

به گزارش روشن تاب
اروپا سراسر دیدنیست و جاذبه گردشگری، بسیار دارد! به هر کشور اروپایی که سری بزنید قطعا سفری بیاد ماندنی را خواهید داشت. تور ارزان اروپا میتواند شما را به سفری بیاد ماندنی ببرد! همواره یونان مهد تمدن و شکوه بوده…