قبیله‌گرایی و سهم‌خواهی در مقابل جوانگرایی و کارآمدی/ سرنوشت کابینه کهنسال و امنیتی روحانی چه خواهد بود؟

به گزارش روشن تاب
در روزهای نزدیک به معرفی دولت دوازدهم اخبار ضد و نقضی در خصوص لیست اعضا کابینه که تغییر خواهند کرد؛ لیست‌هایی که هرچند ممکن است برخی از آنها براساس اطلاعات موثقی درز کرده از هیأت دولت باشد اما تعداد زیادی از آنها هم تلاش جریانات سیاسی برای داخل کردن فردی در هیأت دولت دوازدهم است.