قاسمی جامی: مسئولان دولت دوازدهم کمی به سینمای ارزشی و استراتژیک بها بدهند/ این روزها سینمای ایران فضای ارزشی را از یاد برده!

به گزارش روشن تاب