عکس:جذاب ترین خبرنگار زن جام کنفدراسیون ها انتخاب شد

به گزارش روشن تاب

قم فردا: یک مجله روسی”ماریا موتکو” را به عنوان جذاب ترین خبرنگار بازیهای جام کنفدارسیون ها در روسیه معرفی کرد.