علل افزايش اوره و اسيد اوريک خون

ميزان اوره خون از يک طرف به جيره غذايي ارتباط دارد و از طرف ديگر به وضعيت کارکرد کليه (يعني به ميزان توليد ودفع) بنابراين رژيمهاي داراي پروتئين زياد اوره را افزايش مي دهند.
پایگاه خبری شفاآنلاین حوزه سلامت و بهداشت