شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج از تأمین اجتماعی

این کمک هزینه به بیمه‌شدگانی که برای اولین بار ازدواج می‌کنند، پرداخت می‌شــود و میزان آن معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده است.
صنعت بیمه