شاید برایتان جالب باشد اما شما هرهفت سال نیمی از دوستان خود را کنار گذاشته و افراد جدیدی را به عنوان دوست جایگزین دوست های قدیمی میکنید!@facts_ir

افزوده شده به آلبوم سایر

شاید برایتان جالب باشد اما شما هرهفت سال نیمی از دوستان خود را کنار گذاشته و افراد جدیدی را به عنوان دوست جایگزین دوست های قدیمی میکنید!@facts_ir