شانس موفقیت در ivf، عوامل موثر

در سراسر جهان کم نسیتند شمار زوج‌هایی که همزمان با ترسیم چشم‌انداز آینده زندگی مشترکشان، به تعداد فرزندانی که تمایل دارند در آینده داشته باشند فکر می‌کنند.
نی‌ نی‌ بان، راهنمای بارداری و کودک‌ یاری