سیاه شدن دندان با قطره آهن، چاره دارد؟

قطره آهن به پسرم دادم که ناگهان دندان ها و زبان و لبش سیاه شد نمی دونم باید چی کار کنم من خیلی مراقبت می کردم لطفا منو راهنمایی کنید آیا پاک می شه؟
نی‌ نی‌ بان، راهنمای بارداری و کودک‌ یاری