سد وزارت بهداشت در برابر سودجویان از بیماران نیازمند به خدمات مراقبت پرستاری در منزل

معاون پرستاری در منزل وزارت بهداشت با اشاره به هوم کر یونیت در بیمارستان ها گفت: ساز و کاری در نظر گرفتیم که جلوی سودجویی از نیاز بیماران به خدمات پرستاری در منزل گرفته شود.
Vista News Hub