سالاد کاپریس ایتالیایی

به گزارش روشن تاب
نگاه به اسم این سالاد نکنید، درست کردنش خیلی راحت تر از این حرفهاست که فکرش را می کنید. پس حتما امتحان کنید