ساخت 3 هزار خانه بهداشت در 100 روز نخست دولت دوازدهم

به گزارش روشن تاب
علی اکبر سیاری اظهار کرد:مشکل اصلی کشور موضوع مدیریت ها است، بنابراین یکی از اولویت های وزارت بهداشت توانمندسازی مدیران و تاکید بر فرهنگ سازی مطالعاتی در مدیران و کادر نیروی انسانی در این وزارتخانه است.