زندگی داخل سطل آشغال/«چته، چی می خوای؟»

به گزارش روشن تاب
بی توجه به اطراف، سرش درون سطل زباله بزرگ خیابان است. درون سطل زباله خم شده است و بدون توجه به چیزی درحال گشتن است تا شاید چیز به درد بخوری پیدا کند.