در کمال سادگی

خسرو معصومی: مرداد ۱۳۵۵ در خیابان‌های تهران پرسه می‌زدم. سرباز بودم و چند ساعتی وقت داشتم تا ساعت ۵ عصر برسد و راهی بندرعباس شوم.
Vista News Hub