در فضای مجازی هم صادق هستم

به گزارش روشن تاب
محسن کیایی در فضای مجازی هم مانند دنیای واقعی، حضوری پرانرژی و پرنشاط دارد. گویی از این فضا آسیبی ندیده و تاکنون مشکلی نداشته است!